آزمایشگاه شیمی شرکت پیشگامان سنجش زاگرس با استفاده از استانداردهای مرجع و بهره گیری از مواد مرجع:

  • کالیبراسیون انواع PH متر
  • کالیبراسیون انواع هدایت سنج
  • کالیبراسیون هیدرومتر