امکانات آزمایشگاه کالیبراسیون جرم و حجم پیشگامان سنجش زاگرس شامل ترازو های دقیق تا دقت 0.01 mg و وزنه های کلاس E2 می باشد.آزمایشگاه جرم و حجم این شرکت با بهره گیری از استاندارد های اولیه قابلیت کالیبراسیون تجهیزات زیر را دارا می باشد:
کالیبراسیون انواع ترازودیجیتال و آنالوگ
کالیبراسیون انواع وزنه های کلاس F1 و پایین تر
کالیبراسیون انواع باسکول دیجیتال و سیستم توزین شن و ماسه (بچینگ(
کالیبراسیون انواع ظروف پیمانه گری
کالیبراسیون انواع تجهیزات اندازه گیری حجم از قبیل سمپلرها و غیره
کالیبراسیون انواع ظروف حجمی تکنشان و مدرج شامل:
انواع پیکنومتر، استوانه ، بورت ، پیپت ، سرنگ ، بالن و ارلن ، بالن ژوژه و غیر