آزمایشگاه کالیبراسیون ابعاد به استانداردهای طولی مختلفی برای اندازه گیری داخلی و خارجی مجهز شده است. در حال حاضر این آزمایشگاه برای تجهیزات اندازه گیری دقیقی اعتبار دهی شده است و برای پشتیبانی از الزامات رو به رشد صنایع و کارخانجات این امکانات علاوه بر به روز شدن، گسترش نیز خواهد یافت. تجهیزات ذیل براساس گستره اعتباردهی شده ی آزمایشگاه کالیبره، تنظیم و تعمیر می شوند:

انواع کولیس (داخل سنج، خارج سنج و عمق سنج(

انواع میکرومتر( داخل سنج، خارج سنج و عمق سنج(

انواع ساعت اندازه ‏گیری شامل استاندارد و شیطانکی

انواع ارتفاع سنج

کالیبراسیون گونیا

• کالیبراسیون میکروسکوپ

• کالیبراسیون زاویه سنج

• کالیبراسیون انواع فیلر

• کالیبراسیون انواع متر

• کالیبراسیون انواع الک آزمایشگاهی